Surrey, Halifax तथा Calgary मा कन्सुलर सेवा शिविर सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना