Passport

Download Passport Form

Passport Form Instruction
फाराम भर्ने तरिकाः

फारम भर्दा सबै asterisk (*) चिन्ह भएको स्थानमा मागिएको विवरणहरु अनिवार्य रुपमा भर्नुपर्नेछ ।

१. थर (Surname) मा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको थर लेख्नुपर्छ । विवाहित महिलाको थर परिवर्तन भएमा सोही बमोजिम हुनेछ । विवाह दर्ताको प्रमाण-पत्र पेश गर्नुपर्दछ ।

२. नाम (Given Name) भर्दा नागरिकताको प्रमाण-पत्रमा उल्लेख भएको पहिलो र बीचको नाम लेख्नुपर्नेछ ।

३. जन्मस्थान (Place of Birth) मा नागरिकताको प्रमाण-पत्रमा उल्लेख भएको जन्मस्थानको जिल्लाको नाम र विदेशमा जन्मेको भए सो देशको नाम लेख्नु पर्नेछ ।

४. राष्ट्रियता (Nationality) मा NEPALESE लेख्नुपर्नेछ ।

५. जन्म मिति (Date of Birth) मा इस्वी संवतमा क्रमशः वर्ष, महिना, गते (yyyy,mm,dd) र विक्रम संवतमा क्रमशः वर्ष, महिना, गते (yyyy,mm,dd) लेख्नु पर्नेछ ।

६. नागरिकताको प्रमाण-पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको लिङ्ग (sex) पुरुष भए M र महिला भए F लेख्नु पर्नेछ ।

७. नागरिकता वा अनुमति नं. (Citizenship or permit no.) मा नागरिकताको प्रमाण-पत्र नं. (नागरिकता नबनाएकाहरुको हकमा नाबालिग परिचय पत्र नं. वा जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्र नं.) लेख्नुपर्नेछ ।

८. जारी मिति (Date of issue) मा नागरिकताको प्रमाण-पत्र (नागरिकता नबनाएकाहरुको हकमा नाबालिग परिचय पत्र वा जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्र ) जारी भएको मिति विक्रम संवतमा क्रमशः वर्ष, महिना, गते (yyyy,mm,dd) लेख्नु पर्नेछ ।

९. जारी भएको स्थानमा नागरिकताको प्रमाण-पत्र (नागरिकता नबनाएकाहरुको हकमा नाबालिग परिचय पत्र वा जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्र) जारी भएको जिल्लाको नाम लेख्नुपर्नेछ ।

१०. पूरानो राहदानी (Old passport no.) मा हाल प्रयोग गरिरहेको राहदानीको नम्बर लेख्नुपर्नेछ । हालको राहदानी हराएको भए हराएको राहदानीको नम्बर लेख्नु पर्नेछ ।

११. जारी भएको मितिमा हालको राहदानीमा उल्लेख भएको जारी मिति क्रमशः वर्ष, महिना, गते (yyyy,mm,dd) लेख्नु पर्नेछ ।

१२. जारी भएको स्थानमा हालको राहदानी जारी भएको ठाउँ (नेपालमा जारी भएको भए जिल्लाको नाम र विदेशमा जारी भएको भए नेपाली राजदूतावासको नाम) लेख्नु पर्नेछ ।

१३. ११A देखि ११E सम्म निवेदकको स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला, नगरपालिका वा गा.वि.स., वडा नं., टोल वा गाउँको नाम, घर र ब्लक नं. भए सो समेत क्रमशः लेख्नु पर्नेछ । घर नम्बर नभएमा सो विवरण खाली छोड्न सकिनेछ । नोटः स्थायी ठेगाना भन्नाले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नेपालको ठेगाना वा बसाइ सराइको कागजात भए सोही बमोजिमको ठेगाना उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

१४. १४ A देखि १४ G सम्म आपत परेमा खबर गर्ने निकटतम व्यक्ति (Next of Kin) को नेपालको विवरण लेख्नुपर्नेछ ।

१५. Next of Kin संगको नाता लेख्नुपर्नेछ ।

१६. Next of Kin को फोन नं. (नेपालको) लेख्नुपर्नेछ ।

१७. Next of Kin को इमेल ID छ भने लेख्नुपर्नेछ ।

१८. औंठाको छापमा कोठा भित्रमात्र पर्ने गरी निवेदकको दाँया, बाँया, तल, माथि रेखा नछुने गरी प्रष्ट सही गर्नुपर्नेछ । सही गर्ने कोठा बाहिरको मितिमा फाराम भरेको दिनको मिति इस्वी संवतमा लेख्ने ।

१९. Verifying Officer लेखिएको ठाउँमा र सो भन्दा तल केही पनि नलेख्ने ।

पुनश्चः फाराम साइज नमिलेको, फोटो मापदण्ड अनुसार नभएको, विवरण पूरा नभरेको, स्पष्ट बुझिने गरी नभरेको, आवश्यक कागजात संलग्न नगरेको अवस्थामा निवेदन स्वीकृत नहुने भएकोले फाराम भर्दा दुवै पृष्ठमा ध्यान दिनुहनु अनुरोध गरिन्छ । थप जानकारी चाहिएमा nepalembassy@rogers.com मा email गर्न हुन वा दूतावासको फोन नं. (613-680-5513) मा कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ ।

राहदानी आवेदन फारामसंग संलग्न गर्नु पर्ने अन्य कागजातहरु

१. फाराम २ प्रति

२. सक्कल राहदानी तथा सोको फोटोकपी २ प्रति

३. सक्कल नागरिकता तथा सोको फोटोकपी २ प्रति, सक्कल नागरिकता नभएको खण्डमा नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित नागरिकताको फोटोकपि २ प्रति

४.महिलाले विवाह पश्चात थरमा परिवर्तन गर्न चाहेमा विवाह दर्ताको सक्कल २ प्रति

५. जन्मस्थान तथा स्थायी ठेगाना फरक भएमा बसाइ सराइको कागजात २ प्रति

६. नाबालक परिचय पत्र / जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी २ प्रति

७. फोटो ४ प्रति

८. प्रति व्यक्ति २२० क्यानेडियन डलरको नेपाली राजदूतावास, ओटावाको नाममा Money Order

राहदानी हराएको वा राहदानीमा क्षति पुगेको अवस्थामा आवश्यक पर्ने अतिरिक्त कागजातहरु
 • राहदानी हराएको वा क्षति पुगेको कारण सहितको निवेदन
 • नेपाली नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र र दुई प्रति प्रतिलिपि
 • हराएको राहदानीको दुई प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि
 • राहदानी हराएको पुष्टि हुनेगरी स्थानीय प्रहरी कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन
 • दस्तुर क्यानेडियन डलर ४२०।–
नाबालकको निमित्त आवश्यक पर्ने अतिरिक्त कागजातहरु
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वा नाबालक परिचय पत्र
 • निजको बाबु आमाको सक्कल नागरिकताको प्रमाण पत्र, राहदानी र सोका प्रतिलिपि
राहदानी आवेदन फारामको साइज

१. A4 साइजको पेपर (8.26X11.69 inch)

२. No Letter Size / No Legal Size paper

Photo Specifications ( 4 photographs)

 • 35mm X 45mm
 • Face Zoom: 70 to 80 %
 • Photo Quality: High Resolution quality
 • Natural
 • No Photoshop
 • No extra light
 • Forehead uncovered
 • Both Ears visible
 • No invisible lines and negligible dots in the photo

अवस्थितिः पूर्ण रुपमा अगाडि फर्केको, दुवै कान देखिने, आँखाले क्यामेरा हेरेको, टाउको पूरा र काँधको केही भाग देखिने, छायाँ नदेखिने, रातो आँखा नभएको, साथमा अरु व्यक्ति नभएको, मुख बन्द भएको, चहकिलो रंगको लुगा नलगाएको, चश्माको प्रयोग गर्नु पर्ने भएमा आँखा प्रष्ट देखिने, मसिनो फ्रेम भएको, प्रकाश परावर्तन नभएको । विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कारण बाहेक टाउको खुला हुनुपर्ने । टिका, टप तथा लिपिष्टिक नलगाएको ।

प्रिन्ट गर्दा ध्यान दिनपर्ने कुराहरुः
 • Properties मा गएर Page size A4 select गर्ने ।
 • Scaling: None र Actual size गरेपछि मात्र Print ok गर्ने ।

Mailing Address:
Embassy of Nepal
408, Queen Street
Ottawa, ON K1R 5A7

Requirements to apply for a Passport
A. Machine Readable Passport
1. Application forms:
 • Duly filled in and signed two original copies of the form in an A4 size paper 29.7cm x 21cm
 • Printed area size: 27cm x 18.5cm (Length and Breadth)
 • You must fill in and submit the two original forms with the same information.
 • You can also submit the forms in person at the Embassy during the working days.
 • Normally, it takes three months to process the MRP.

2. Original Passport and Citizenship Certificate: You should submit your current passport and citizenship certificate along with two set copies of both. If you do not have the original citizenship, you can submit the copy of citizenship (Nepali version) attested by Consular Department of Ministry of Foreign Affairs, Nepal or any notary public.

Please do not send the translated copy of Citizenship for MRP application.

Note: You are advised to send the copies of passport pages showing your personal particulars, amendments if any and the information of next of kin using the least pages possible. Copy of all pages is not required. Also send the copy of citizenship showing the information of both sides in a single page.

3. Four recent color photographs (quality) with such specifications: Borderless, color, white background, eyes open, clearly visible ears, neutral expression of face, face coverage: 70% to 80% of photo area, no shadow on the face and on the background, size 35 mm x 45 mm or 2in x 2in).

Note: Please send the photographs in a small plastic zip

4. You should send separate money order of CAD 220/- for each applicant (with at least one year’s validity) payable to the Embassy of Nepal, with the name of the applicant written on it (cash/ personal checks and credit card are not entertained). In case of accidental/willful damage and tampering of passport, the applicant is required to send a money order of CAD$420/- along with the documents mentioned

5. In case of the lost/stolen passport, a police report (incident report indicating the holder’s identity and particulars of the lost passport) is required. The name of the passport holder, lost passport number, issue and expiry date of lost passport must be mentioned in the police report. Police report with incomplete information will disqualify your application. Please request the Local Police Office to include the above mentioned information in the report. You must send the police report along with a self-explanation letter regarding loss of your passport, duly filled in application form, original citizenship certificate, a copy of the lost passport and a money order of CAD$ 420 payable to the Embassy of Nepal. Before processing the lost passport application, the Embassy will verify the documents that you have submitted, with the concerned authorities in Nepal, if it deems necessary. Therefore, the processing of lost passport application always takes more than three months.

6. You are required to mail all the documents in an envelope with tracking number. An additional prepaid return envelope with tracking number and address of the applicant must be included to send the MRP back to you once it is ready. The mailing address of the Embassy is: 408 Queen Street, Ottawa, ON, K1R 5A7

7. Children of Nepalese Citizens are required to submit the following documents to get MRP. I. Original Passport, II. Original Nabalig Parichaya Patra (Minor ID) or Birth Registration Certificate, III. Copy of Citizenship Certificate of Parents, IV. Copy of Passports of Parents and V. Relationship Certificate Upon submission of these documents, children above Sixteen years old will get MRP valid for two years only. Thereafter, it is mandatory to submit original Citizenship Certificate to get MRP with ten years validity.

8. Original or notarized copy of marriage certificate is required in case the applicant wishes to change or add the surname after marriage.

9. Nepalese women married to foreigners but not having acquired foreign citizenship, must retain their Nepali surname even if they wish to include the surname of their spouse.

10. Please note that the incomplete and invalid forms will be returned to you for correction. You are responsible for all the postal/courier charges associated with the process. Please visit the below links thoroughly to avoid any mistake and returning of the documents.

11. Submission of forged documents and making false declaration relating to passport and citizenship certificate is a punishable offence. Action will be taken against such applicants as per the prevailing law.

The applicants are required to submit a duly filled in application form, copy of passport and citizenship/Nabalig Parichaya Patra/ birth certificate, two recent color photo, a letter requesting for travel document, a money order of $ 40/- and a return envelope to send back the travel document.

B. Important General Information

1. According to ICAO provisions, all handwritten passports will be invalid from November 24, 2015. Therefore, Nepalese citizens holding handwritten passport are requested to apply for the Machine Readable Passport (MRP) anytime soon before the deadline. Please be informed that all handwritten passports are not valid for travel effective from 24 November 2015 irrespective of the date of expiry mentioned in the passport.

2. Embassy collects the applications and dispatches them in a group to the Department of Passport, Narayanhity, and Kathmandu for further processing. Normally, it takes three months to receive the passports form Kathmandu. Please be informed that once your MRP is received by the Embassy, it will be dispatched/distributed to you after completing the official procedure.

3. The field with asterisk (*) marks are mandatory. Any unfilled, wrong and incomplete field will lead your application to pending status and will not be processed by the Department of Passport, Kathmandu. Should you need further information, please write to us at: nepalembassy@rogers.com or call us at 613-680-5513 during office hours.