६६ पृष्ठको साधारण विद्युतीय राहदानीको दस्तुर संशोधन सम्बन्धी सूचना